b_300_108_16777215_00_images_logo_logo-RAWBUD.pngRawicz, dnia 16.04.2018 r.

RAWBUD-Rawicz Sp. z o.o.
Masłowo
Ul. Śląska 88
63-900 Rawicz

 

ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

w pełnym wymiarze godzin pracy.

Firma działająca w branży budowlanej, deweloperskiej i produkcji znaków drogowych.

WYMAGANIA :

- obywatelstwo  polskie
-  znajomość przepisów prawa w zakresie  rachunkowości i podatków,
-  niekaralność i pełna zdolność do czynności prawnych,
-  wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane: rachunkowość i finanse),
- doświadczenie w zawodzie minimum 5 lat, w tym minimum 2 lata pracy w  księgowości na stanowisku  głównego księgowego  (przygotowanie minimum dwóch sprawozdań finansowych jako osoba odpowiedzialna za ich sporządzenie),
- praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości finansowej i podatkowej,
- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego,
- umiejętność sporządzania przejrzystych zestawień, raportów i planów finansowych,
- znajomość zagadnień zakresu prawa pracy,
- znajomość nowoczesnych systemów informatycznych,
- zaangażowanie w pracę i identyfikowanie się z interesem firmy.

Zakres obowiązków
- kształtowanie polityki firmy w zakresie rachunkowości,
- prowadzenie rachunkowości finansowej i podatkowej Spółki zgodnie aktualnymi wymogami prawa podatkowego i bilansowego,
- nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
-  nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych i księgowych,
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi – US, ZUS, banki, RIF, GUS,
- sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych (w tym VAT, CIT) według obowiązujących standardów,
- sporządzanie wewnętrznych raportów dla zarządu i wspólników, przygotowywanie planów finansowych oraz kontrola płynności finansowej Spółki,
- prowadzenie obsługi księgowej, podatkowej i kadrowej podmiotów trzecich, z którymi Spółka zawarła umowy zlecenia na obsługę księgową (spółki prawa handlowego oraz wspólnoty mieszkaniowe).

Zakres wykonywanych zadań menadżerskich na stanowisku:
- zarządzanie działem księgowości i administracji,
- zarządzanie procesem ciągłego doszkalania pracowników działu,
- współpraca z innymi działami dla osiągnięcia celów Firmy,
- dbałość o sprawny przepływ informacji, dobrą komunikację i prawidłowe relacje w firmie.

Oferujemy :
- szeroki zakres uprawnień i samodzielność w powierzonym obszarze,
-  wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i realizowanych zadań,
-  pracę w firmie o uznanej pozycji na rynku.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
c) dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
d) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie  i umiejętności (m.in. dyplom ukończenia studiów, kursy, szkolenia) w  kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem,
e) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Główny  Księgowy,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a także za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne o popełnienie tych przestępstw,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji związanej z realizacją postępowania kwalifikacyjnego w naborze na stanowisko Głównego Księgowego Spółki – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.

Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.
Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą na adres:

RAWBUD-Rawicz Sp. z o.o.
Ul. Śląska 88
63-900 Rawicz

lub  składać  osobiście w sekretariacie RAWBUD-Rawicz Sp. z o.o. , w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Spółki".

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne  w uzgodnionym terminie.

Tadeusz Pawłowski

Rawbud © 2017

Odwiedziny

Odsłon artykułów:
1036598